Czynności notarialne

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 540) notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne;

 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;

 5. sporządza poświadczenia;

 6. spisuje protokoły;

 7. sporządza protesty weksli i czeków;

 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

 11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

 12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.